Sherbimet

• SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
• Mbyllje Bilanci
• Mbajtje Kontabilitetit
• Deklarimet tatimore
• Web Development

🇦🇱: Mirëmbajtja e rrjeteve sociale me 3 pako te ndryshme.

🇬🇧: Maintenance of social networks with 3 different packages.

🇩🇪: Pflege sozialer Netzwerke mit 3 verschiedenen Paketen.

•Web Development•

🇦🇱 Krijimi i webfaqeve me dy oferta te ndryshme

🇬🇧 Web Development with 2 different offers

🇩🇪 Webentwicklung mit 2 verschiedenen angeboten

Mbyllje Bilanci & Rakordim INVENTARI (brenda dt.10 Janar detyrim ligjor)+ 

Mbajtje Kontabilitetit (Llogarive mujore ) + Deklarimet Online te biznesit tuaj tek Studio Kontabel
◊◊◊ Biznes I Vogel me Tvsh & Profesionet e lira duke filluar nga 5.000 Leke ne muaj !!! 

◊◊◊ Biznes I madh me Tvsh & Shpk vetem 10.000 leke ne muaj !!!

◊◊◊ (Call Center ,Supermarket ,Hotele, Mobilieri , Restorante , Tregti me shumice,Depo farmaceutike ,Farmacite , Klinikat Dentare ,Markete)
Cakto nje takim : 

Cel : 

 (Zyra ju asiston ne ambjentet tuaja te biznesit )

Na ndiqni ne :www.biznesi.al

Ne kete oferte jane te perfshira Sherbimet e meposhtme :
◊ Sherbime Fiskale & Deklarimet Online

Deklarimet tatimore – Studio do te ndjek per ju te gjitha procedurat e plotesimit si edhe deklarimit te detyrimeve ne lidhje me Liber Blerje , Liber Shitje, TVSH, Listpagesat , Deklarimin dhe Largimin e punonjesve te rrinj ,Sigurime Shoqerore dhe Shendetsore, Tatimin mbi fitimin dhe Akcizen etj. Te gjitha deklarimet behen nen supervision e Ekspertit Kontabel, per te studiuar profilin si edhe per te realizuar maksimalisht avantazhet fiskale.

◊ Sherbime Kontabiliteti

Mbajtja e llogarive – Mbajtje llogarie te shërbimeve të kontabilitetit me programin e Informatizuar Financa 5 (rregjistrimi I faturave te blerjes , faturave te shitjes,veprimet e arkes ,inventari, rregjistrimi I statement banke, kontabilizimet, veprimet paraprake te mbylljes dhe veprimet e mbylljes)

◊ Deklarimet per I.Sh.P & Zyren e Punes :

•Kontrat e punes te punemarresve (kolektive apo Individuale).

•Deklarimin e punemaresve ne Zyren e Punesimit .

•Deklarimin e aktivitetit ne ISHP.

•Hartimin e dosjeve personale per cdo punemarres (Libreze pune , Libreze Sigurimesh )

•Rregjistri per punemarresit sipas VKM-se 594 dt.22.12.1997.

•Lejet e punes per te huaj (n.q.s subjekti ka te tille ).
◊ Konsulence fiskale e zakonshme 

Informon dhe instrukton ndërmarjet dhe profesionistet ne lidhje me ceshtje te ndryshme qe lidhen me legjislacionin fiskal. Azhornon subjekte me ndyshimet ne kuadrin ligjor si edhe pergatit buletine informuese per klientet e saj. Ndihmon subjektet per gjetjen dhe zgjidhjen e problemeve te ndryshme te lidhura me TVSH si edhe taksa te tjera. Ne ndihmojnë klientët në shqyrtim, përgatitjen dhe paraqitjen e kthimit të taksave për biznesin dhe individët.

◊ Administrim, perfaqsim ne lidhje me mosmarrveshjet me administraten tatimore.

Ju ndihmojm në interpretimin e legjislacionit fiskal per subjektin nqs ka mosmarrveshje me administraten tatimore. Asistojm dhe ndihmojm ne procesin e ankimit prane Zyres se Apelimit Tatimor. Ofrojm këshilla strategjike mbi taksat dhe ofrojm strategji efektive ne lidhje me problemet me tatimet.
◊ Sherbimet Vjetore:

Mbyllje e bilancit .Përgatitje e pasqyrave financiare në përputhje me standardet kombetare te kontabilitetit, përgatitjen e pasqyrave financiare dhe të tjera raporteve financiare të kërkuara nga aksionarët, këshilla profesionale në lidhje me strukturën, paraqitjen dhe zbulimin e këtyre pasqyrave financiare.
◊ Studio gjithashtu ju ofron Auditimi te pasqyrave Financiare (Ekspertize) & Likujdime Shoqerie.

◊ Studio zoteron titullin me te larte ne fushen e kontabilitetit “Ekspert Kontabel I Rregjistruar” Nr .Licence 323 & “Kontabilist I Miratuar”