Kontabilitet & Finance

Mbajtje biznesi per ndermarrjet e vogla dhe te medha me Tvsh apo pa TVSH. Faturat online, deklarimet prane tatimeve, zyra e punes. Pergatitje e pasqyrave financiare, sherbime per mbajtje kontabiliteti. Konsulence financiare dhe fiskale. Likujdim i shoqerive tregetare

Mbajtje Llogarish, Sigurime shoqerore, TVSH, Deklarime Online,
Regjistrim i faturave te shitjeve dhe blerjeve ne aplikacionin Financa 5

Regjistrim i transaksioneve te kryera nga shoqerite e ndryshme dhe kontabilizim i pagave te punes

Zyre Kontabiliteti – Studio Saliu Ofron nje game te gjere sherbimesh, per kenaqjen e kerkesave te klienteve ne fushen e biznesit te dimensioneve te ndryshme.

Sherbimet e ofruara nga zyra jone:
Konsulenca per biznesin e madh e biznesin e vogel (taksat vendore)
Mbajte e kontabilitetit
Bilanci dhe pasqyrat financiare
Deklarimet tatimore on-line:Libra blerje-shitje, tvsh, Deklarimet e punonjesve, lista e sigurimeve shoqerore
Planifikimi fiskal, plan biznesi.